Професионални такси

Стандартната такса за консултативна сесия с продължителност 60 мин. е 80.00 лв.  (осемдесет лева), в това число: еднократна сесия; сесия в индивидуална консултативна програма за развитие; сесия в индивидуален тренинг за лична ефективност. Таксата е еднаква за всички клиенти, независимо от държавата, в която живеят или работят.

  • Таксата се заплаща предварително по банков път преди началото на всяка сесия.  При включване в Индивидуална консултативна програма, Тренинги (индивидуални и групови) и/или Групи за себепознание е допустимо и месечно плащане на проведените за периода сесии. Изключение правят случаите, когато имате сключено споразумение с мрежа на специалисти в сферата на психичното здраве: www.mindfit.bg 
  • Стандартната индивидуална такса за Тренингова практика:"Техники за работа с емоциите в изпълнителските изкуства" с хорариум 30 (тридесет часа) е 1500.00 лв. (хиляда и петстотин лева) при включване в група до 4 участници. Таксата се заплаща еднократно преди началото на тренинга или по план за разсрочено плащане след договаряне с клиента. При провеждане на тренинг или сертификационно обучение, съвместно с гост-лектори, таксата се заплаща по обявените за конкретното събитие условия.
  • Таксата за участие в група за себепознание в Екзистенциално-аналитичен ключ е  40.00 лв. (четиридесет лева) за една групова сесия, с продължителност 90 минути. Груповите срещи са един път в седмицата за период от 4,5 месеца. Групата се формира след обявяване на прием, изпращане на заявка за включване от клиента и интервю.След формиране на групата (с максимален брой от 6 човека) до приключване на работата не се приемат нови участници.
  • В практиката си предоставям консултации «pro bono» на клиенти в затруднено финансово положение, един път месечно (on-line или на живо) в определен за целта ден. 

Заявка за консултация