Професионални такси

  • Стандартната такса за консултативна сесия с продължителност 60 мин. е 60.00 лв. (шестдесет лева), в това число: еднократна сесия; сесия в индивидуална консултативна програма за развитие; сесия в индивидуален тренинг за лична ефективност; консултативна сесия за включване в група. Таксата е еднаква за всички клиенти, независимо от държавата, в която живеят или работят.
  • Таксата се заплаща предварително по банков път преди началото на всяка сесия.  При включване в Индивидуална консултативна програма, Тренинги (индивидуални и групови) и/или Групи за себепознание и Групи за подкрепа е допустимо и месечно плащане на проведените за периода сесии. Изключение правят случаите, когато имате сключено споразумение с мрежа на специалисти в сферата на психичното здраве: www.mindfit.bg
  • Стандартната такса за индивидуален Тренинг за развитие на умения за работа с емоциите е 960.00 лв. (деветстотин и шестдесет лева). Таксата се заплаща еднократно преди началото на тренинга или по план за разсрочено плащане след договаряне с клиента. При провеждане на групов тренинг, съвместно с гост-лектори таксата се формира в зависимост от условията на провеждане, броя лектори и участници. В този случай, таксата се заплаща по обявените за конкретния тренинг условия.
  • Таксата за участие в група за себепознание в екзистенциално-аналитичен ключ и група за подкрепа е  30.00 лв. (тридесет лева) за посещение.
  • В практиката си предоставям консултации «pro bono» на клиенти в затруднено финансово положение, един път месечно (on-line или на живо) в определен за целта ден.

Заявка за консултация