Философия

Подходът ми на работа e основан на хуманистичното разбиране за човешката личност като носител на вътрешен потенциал и вроден стремеж да реализира пълноценно собствените си способности, таланти и възможности.

Теоретична база на методите, които използвам е интегративна и включва екзистенциално-хуманистичното направление в психологията и психотерапията, личностно-центриран подход, метода на персоналния екзистенциалния анализ (ПЕА), съвременни модели за развитие на емоционалната компетентност и подходи за развитие на уменията за емоционална и психофизическа саморегулация. В зависимост от конкретната заявка провеждам изследване и психологична оценка за нуждите на психологичното консултиране и/или индивидуалната консултативната програма. В практиката си използвам и психо-физически техники за работа с емоциите, релаксация, дихателни упражнения, телесни практики за осъзнато движение и други, при които е възможно да се прилага физическо докосване, и които са съобразни с етичния кодекс на професията и се провеждат само след съгласие на клиента.

В професионалната си дейност се ръководя от философия, която приема индивидуалните различия и разнообразие и се фокусира върху превенцията, разширяването на специфични компетенции, развитието на умения и адаптирането през целия живот.

При заявяване на консултативна сесия имайте предвид, че основната функция на психолога-консултант е да предоставя на клиента необходимата психологическа информация, да стимулира собствените му сили за преодоляване на психологическите затруднения, които среща и да оказва подкрепа за справянето с тях, но не взема решения как да постъпи и не определя темата над която да се работи.